Dit zijn de concept kerndoelen voor Burgerschap

In dit artikel lees je wat de recent gepubliceerde concept kerndoelen Burgerschap inhouden.

Alle groepen Burgerschap

De afgelopen jaren was er in het onderwijs veel onduidelijkheid over burgerschap. Hoewel de wettelijke eisen werden aangescherpt, hadden scholen nog onvoldoende handvatten om hier succesvol aan te voldoen. De concept kerndoelen burgerschap die recent geleden zijn gepubliceerd door SLO brengen daar wellicht verandering in. Maar wat houden de nieuwe doelen precies in? In dit artikel staan ze kort toegelicht .

Wat zijn concept kerndoelen?

Vanuit het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft SLO de opdracht gekregen om kerndoelen te ontwikkelen voor onder andere Burgerschap. De kerndoelen zelf zijn op dit moment nog in ontwikkeling, maar de concept kerndoelen zijn recent gepubliceerd. Aan de hand van de feedback die hierover wordt ontvangen, zullen de kerndoelen worden aangescherpt. Het is dus de bedoeling dat scholen een start gaan maken met de implementatie van de concept kerndoelen. Lees hieronder in een kort overzicht wat de concept kerndoelen voor burgerschap inhouden. 

Dit zijn de concept kerndoelen voor burgerschap

Er zijn in totaal zes concept kerndoelen uitgebracht voor burgerschap. Deze zijn opgedeeld in drie onderdelen: A, B en C. Onderdeel A en C bestaan beide uit één leerdoel en onderdeel B bestaat uit vier leerdoelen. Hieronder staan ze nader toegelicht.

A. Schoolcultuur. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De school zorgt voor een democratische cultuur". Het is een aanbodsdoel. Door hieraan te voldoen, worden de randvoorwaarden voor een democratische cultuur geschetst op jouw school. Een democratische cultuur op school is belangrijk om succesvol aan de rest van de kerndoelen te werken. Voor dit doel kun je denken aan;

  • 'het stimuleren van ouderbetrokkenheid'; 
  • 'het bieden van een leeromgeving waarin aandacht is voor inclusie en diversiteit'.

B. Samenleving en democratie. Dit onderdeel bestaat uit vier kerndoelen. Deze kerndoelen hebben betrekking op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en handelingen bij de leerlingen. De kerndoelen zijn: 

  1. Diversiteit. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving". Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'lezen van teksten in digitale
    media waarin verschillende identiteiten en perspectieven naar voren komen en hier gesprekken over voeren'.
  2. Democratische waarden. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden". Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'maken van een muurkrant over kinderrechten'. 
  3. Maatschappelijke betrokkenheid. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving". Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'lezen van verschillende vormen van literatuur over kinderen en jongeren die zich inzetten om een betere wereld mogelijk te maken'.
  4. Democratische betrokkenheid. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling verkent hoe die democratisch handelen in dagelijkse situaties kan vormgeven." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'het maken van een verkiezingsprogramma en van affiches.'

C. Maatschappelijke vraagstukken. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen". Het doel doet een beroep op de kennis en vaardigheden die zijn ontwikkeld in de kerndoelen van domein B, om hiermee maatschappelijke vraagstukken te kunnen duiden en een eigen perspectief hierop te kunnen formuleren. Hierbij kun je denken aan;

  • 'een klassengesprek voeren over een maatschappelijk vraagstuk uit een nieuwsbericht';
  • 'een onderzoekje doen over de impact van je persoonlijke leefstijl op de planeet'. 

Voor meer informatie kun je het kerndoelenboekje van SLO bekijken. 

Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling, 2024.